Past Group Photos

 

2019 – Fall

Front Row (L to R): Ruggero Rossi, Evan Newcomer, Emmanuel Fonseca, Bruce Logan, Moon Son, David Jones
Back Row (L to R): Fabian Rios, Erika Mendoza, Le Shi, Jenelle Fortunato, Kathryn Lawson, Alyssa Grube

2019 – Summer

Front Row (L to R):  Bruce Logan, Wulin Yang, Alyssa Grub, Nicholas Cross, Emmanuel Fonseca, David Jones
Back Row (L to R):  Xu Wang, Moon Son, Ruggero Rossi, Kathryn Lawson

2019 – Spring

Front Row (L to R): Moon Son, Xu Wang, Bruce Logan, Jenelle Fortunato, Kathryn Lawson
Back Row (L to R): Emmanuel Fonseca, Vineeth Pothanamkandathil, Nicholas Cross, David Jones, Ruggero Rossi, Alyssa Grube

2018 – Fall

Front Row (L to R): Wulin Yang, Bruce Logan, Emmanuel Fonseca, David Jones, Vineeth Pothanam
Back Row (L to R): Moon Son, Eric Kolvek, Ben Cario, Ruggero Rossi, Janelle Fortunato
Not pictured: Kathryn Lawson and Xu Wang

2018 – Summer

Front Row (L to R):  Yue Wu, Ruggero Rossi, Bruce Logan, David Jones, Wulin Yang
Back Row (L to R): Xu Wang, Ben Cario, Kathryn Lawson, Jenelle Fortunato, Moon Son, Taeyoung Kim

2018- Spring

2017 – Fall

Front Row (L to R): Ben Cario, Ruggero Rossi, Taeyoung Kim, Bruce Logan, David Jones, Moon Son
Back Row (L to R):  Liping Huang, Kathryn Lawson, Emily Zikmund, Kyoung-Yeol Kim, Sarah Cotterill, Yaoli Ye,  Mim Rahimi

2017 – Summer

From Left to Right: Kyoung-Yeol Kim, Janelle Fortunato, Emily Zikmund, Bruce Logan, Wulin Yang, David Jones, Taeyoung Kim, Yaoli Ye

2016- Fall

2016 – Summer

2016 – Spring

2015 – Fall 

2015- Summer

Back Row (L to R): Kyoung-Yeol Kim, Xiuping Zhu, Nicole LaBarge, Yasemin Yilmazel, Jenn Stager, Valerie Watson, Yaoli Ye, Max Wallack
Front Row (L to R): Yushi Tian, Hiroyuki Kashima, Mim Rahimi, Zach Schoener, Bruce Logan, David Jones, Taeyoung Kim, Wulin Yang
Not shown (L to R): Andrew Heon, Shijia Wu

2015 -Spring

1st Row (L to R): David Jones, Bruce Logan, Xiuping Zhu
2nd Row (L to R): Valerie Watson, Jenn Stager, Nicole LaBarge, Yasemin Yilmazel, Shijia Wu, Kyoung-Yeol Kim
3rd Row (L to R): Max Wallack, Taeyoung Kim, Hiroyuki Kashima, Mim Rahimi, Yushi Tian, Yaoli Ye, Wulin Yang

2014- Fall

Front Row (L to R): Wulin Yang, Danielle Stanko, Fang Zhang, Bruce Logan, Max Wallack, Kyoung-Yeol Kim, David Jones
Back Row (L to R): Hiroyuki Kashima, Xiuping Zhu, Nicole LaBarge, Alexander Sido, Jenn Stager, Valerie Watson, Shijia Wu, Weihua He, Yaoli Ye
Not pictured: Jia Liu, Yasemin Yilmazel

2014- Summer

2014 – Spring

Front Row (L to R):Bruce Logan, Huijie Hou, Jia Liu, Fang Zhang, Jenn Stager, Matt Yates, Scott Berman, Lijiao Ren, Valerie Watson
Back Row (L to R):Xiaoyuan Zhang, Max Wallack, Mark Ullery, Daniel Hoskins, Michael Siegert, David Jones, Wulin Yang, Weihua He

Fall – 2013

Front Row (L to R): Jenn Stager, Yongtae Ahn, Bruce Logan, Mark Ullery, David Jones, Ivan Ivanov, Daniel Hoskins, Max Wallack, Wulin Yang
Back Row (L to R): Lijiao Ren, Michael Siegert, Valerie Watson, Huijie Hou, Marta Hatzell, Fang Zhang, Matt Yates, Weihua He, Xiuping Zhu
Not pictured: Geoff Geise (Hickner group), Hiroyuki Kashima (Regan group), Jia Liu, Xiaoyuan Zhang

Summer- 2013

Spring – 2013

Front Row (L to R): Yi Zhao (Regan group), Xiuping Zhu, Marta Hatzell, Vanessa Lanas, Matthew Yates, Jia Liu, Hengjing Yan (Regan group), Lijao Ren, Xi Luo (Visiting scholar), Huijie Hou, Daniel Hoskins, Xiaoyuan Zhang
Back Row (L to R): Bruce Logan, Yongtae Ahn, Hiroyuki Kashima (Regan group), Geoff Geise (Hickner group), Wulin Yang, Roland Cusick, David Jones, Mark Ullery, Michael Siegert, Robert Davis, Ivan Ivanov, Caroline Price

2012- Fall

Front Row (L to R): Michael Siegert, Robert Davis, Matthew Yates, Roland Cusick, Yongtae Ahn, Caroline Price, Daniel Hoskins, Mark Ullery, Ivan Ivanov, Wulin Yang, David Jones, Bruce Logan
Back Row (L to R): Xiaoyuan Zhang, Hiroyuki Kashima, Xi Luo, Xiuping Zhu, Yi Zhao, Lijiao Ren, Huijie Hou, Joo-Youn Nam, Marta Hatzell, Valerie Watson, Fang Zhang, Vanessa Lanas Medina, Xiufen Li

2012- Summer

2012- Spring

Front Row (L to R): Bruce Logan, Yongtae Ahn, Robert Davis, Caroline Price, David Jones, Ivan Ivanov, Younggy Kim, Matt Yates, Michael Siegert, Roland Cusick, John Pisciotta, Hiroyuki Kashima
Back Row (L to R): Fei Yang, Lijiao Ren, Xue Xia, Yi Zhao, Xiuping Zhang, Bin Wei, Marta Hatzell, Joo-Youn Nam, Hengjing Yan, Fang Zhang, Zehra Zaybak, Vanessa Lanas, Valerie Watson, Rachel Wagner, Guang Chen
Not Pictured: Doug Call, Justin Tokash

2011- Fall

1st Row (L to R): Dan Sun, Xiuping Zhu, Yi Zhao, Xue Xia, Hengjing Yan, Vanessa Lanas Medina, Fei Yang
2nd Row (L to R): Bruce Logan, Doug Call, Rachel Wagner, Yongtae Ahn, Valerie Watson, Yong Luo, Zehra Zaybak, Matt Yates, Fang Zhang, Bin Wei, Joo-Young Nam, Guang Chen, Hiroyuki Kashima
3rd Row (L to R): Caroline Price, Younggy Kim, Justin Tokash, David Jones, Roland Cusick, Edgar Ribot, Arupananda Sengupta, John Pisciotta, Marta Hatzell, Robert Davis

2011- Summer

2011- Spring

2010 – Fall

Front Row (L to R): Ignacio Vargas (Regan group), Shaoan Cheng, Matt Merrill, Craig Werner, Justin Tokash, Sikandar Porter-Gill, Doug Call, Matt Yates, Roland Cusick, Younggy Kim, Adam Hutchinson, Guangli Liu, Bruce Logan

Back row (L to R):  Nick Rose (Regan group), Dan Sun, Yongtae Ahn, Qiao Yang, Joo-Youn Nam, Yiying Hong, Valerie Watson, Rachel Wagner, David Jones, Fang Zhang, Sarah Hays, Bin Wei, Zehra Zaybak, Hiroyuki Kashima (Regan group).

2010 – Summer

Front Row (L to R): Bruce Logan, Fang Zhang, Joo Youn Nam, Rachel Wagner, Jack Ambler, Justin Tokash, Roland Cusick, Sarah Hays, Nick Rose, Tomonori Saito
Back Row (L to R):  Guangli Liu, Doug Call, Valerie Watson, Maha Mehanna, Matt Merrill, Qiao Yang, Dan Sun, Matt Yates, Hengjing Yan, Heather Hunt, David Jones
Not Pictured: Adam Hutchinson, Daniel Slotcavage, Ellen Bingham (Staff), Shaoan Cheng, Sikandar Porter-Gill, Yimin Zhang

2009 – Fall

Front Row (L to R): Bruce Logan, Tomonori Saito, Tim Roberts, Matt Yates, Rachel Wagner, David Jones, Geoff Rader, Jack Ambler, Doug Call
Back Row (L to R):  Yimin Zhang, Hengjing Yan, Fang Zhang, Sarah Hays, Maha Mehanna, Heather Hunt, Adam Hutchinson, Ellen Bingham, Valerie Watson

2009 – Summer

1st Row (L to R):  Shaoan Cheng, Maha Mehanna, Priscilla Selembo, Fang Zhang, Xi Wang
2nd Row (L to R): Xiaoyuan Zhang, Matt Merrill, David Jones, Ellen Bingham, Valerie Watson
3rd Row (L to R): Bruce Logan, Rachel Wagner, Geoffrey Rader, Tomonori Saito, Defeng Xing, Patrick Kiely. 
Not pictured: Douglas Call (France), Jack Ambler, Roland Cusick, Yimin Zhang

2009 – Spring

1st Row (L to R): Priscilla Selembo, Maha Mehanna, Hengjing Yang, Yimin Zhang, Fang Zhang, Xi Wang, Shaoan Cheng.
2nd Row (L to R): Heather Hunt, Xin Wang, Xiaoyuan Zhang, Matt Merrill, Valerie Watson, Patrick Kiely, Rachel Wagner, Ellen Bingham
3rd Row (L to R): Bruce Logan, David Jones, Geoff Rader, Jack Ambler, Roland Cusick, Iman Savizi, Defeng Xing, Ruokai Zhao
Not pictured: Tomonori Saito

2008 – Fall

1st Row (L to R)Fang Zhang, Yimin Zhang, Elodie Lalaurette, Farzaneh Rezaei, Ellen Bingham, Valerie Watson.
2nd Row (L to R): Bruce Logan, Shaoan Cheng, Patrick Keily, Rachel Wagner, Xin Wang, Xiaoyuan Zhang
3rd Row (L to R): Matt Merrill, Geoff Rader, Roland Cusick, Jack Ambler, David Jones, Tomonori Saito, Defeng Xing
2008 – Summer
1st Row (L to R): Wenzhong Liu, Shaoan Cheng, Rachel Wagner, Valerie Watson.
2nd Row  (L to R): David Jones, Jeongdong Choi, Youngho Ahn, Defeng Xing, Douglas Call, Bruce Logan,
3rd Row (L to R): Priscilla Selembo, Liping Huang, Farzaneh Rezaei, Yi Zuo, Elodie Lalaurette, Matt Merrill

2007 – Fall

Left to right: Jeongdong Choi, Youngho Ahn , KyeongHo Lim, Douglas Call, Bruce Logan, Yi Zuo, Rachel Wagner, Farzaneh Rezaei , Liping Huang, David Jones, Elodie Lalaurette, Defeng Xing, Valerie Watson
Not Pictured: Priscilla Selembo, Shaoan Cheng

2006 – Fall

From Left to Right: Shaoan Cheng, Doug Call, KyeongHo Lim, Markus Coenen, Farzaneh Rezai, Charles Winslow, Valerie Watson, David Jones, Yi Zuo, Defeng Xing, Priscilla Selembo, Rachel Wagner, Bruce Logan
Not Pictured: Yujie Fang and YoungHo Ahn, Jooyoun Nam

2006 – Summer

Front Row (L to R): Farzaneh Rezaei, Huilian Ma, Yi Zuo, Jungrae Kim, Karl Shellenberger
Back Row (L to R): Shaoan Cheng, Charles Winslow, Garrett Estadt, David Jones, Josh Middaugh, Bruce Logan

2005- Fall

2005- Summer

2005- Spring

From Left to Right:  Bruce Logan, Lichong Xu, Shaoan Cheng, SangEun Oh, Mike Salerno, Erica Zerfoss, Booki Min, Jung Rae Kim, Hong Liu, David Jones, Jenna Heilmann, Yi Zuo, Karl Shellenberger, Jill Pouliott, Virginia Vadillo-Rodriguez, Joe McIntyre, Husen Zhang.

2004 – Summer

Bottom Row (L to R): Mike Salerno, JungRae Kim, Shaoan Cheng, Yanguang Song, Jill Pouliot, Hong Liu, Bruce Logan
Top Row (L to R): John Trimble, Lichong Xu, David Jones, Katay Paramonova, Husen Zhang, SangEun Oh, Booki Min
Not Pictured: Steven Van Ginkel, Virginia Vadillo-Rodriguez, Wooshin Park.

2003 – Spring

 

From Left to Right: Steve Van Ginkel, SangEun Oh, David Jones, Yanguang Song, Anuj Jain, Booki Min, Bruce Logan,
Xu Li, JungRae Kim, Husen Zhang, Yunchul Cho, Mike Salerno, John Trimble, Hong Liu, Lisa Steinberg, Baikun Li.
Not shown: Ekaterina Watson, Erika Zerfoss.

2002 – Fall 

From Left to Right:Husen Zhang, Xu Li,Steven van Ginkel, Jianlin Xu, Sang-Eun Oh, Booki Min, [Bruce Logan], Mike Salerno, Jung Rae Kim, Yunchul Cho, Yanguang Song,Lisa Steinberg, and Katya Watson.
Not Pictured: Baikun Li

2001 

Bruce Logan Research Group 2001

From Left to Right: Glenn Burks, Ben Lindenmuth, Xu Li, Sang-Eun Oh, Jianlin Xu, Husen Zhang, Shaun Pardi, Bruce Logan, Steven van Ginkel, Stephanie Velegol, Ekaterina Watson, Lisa Steinberg, Dave Salabsky, and Yanguang Song.
Not Pictured: Booki Min

2000

From Left to Right: Kijung Kim, Husen Zhang, Bruce Logan, Booki Min, Dina LaPoint, Shaun Pardi, and Yanguang Song.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

Skip to toolbar