Meeting E. O. Wilson!!

eow2eow

E.O. Wilson making me promise to always study Nematodes!!!