We are interested in developing non-invasive and minimally invasive biomedical electronics that can monitor and improve human health. Please see our recent publications for more details.

 

Recent Publications:

4. Wireless, battery-free optoelectronic systems as subdermal implants for local tissue oximetry

Hao Zhang†, Philipp Gutruf†, Kathleen Meacham, Michael C Montana, Xingyue Zhao, Antonio M Chiarelli, Abraham Vázquez-Guardado, Aaron Norris, Luyao Lu, Qinglei Guo, Chenkai Xu, Yixin Wu, Hangbo Zhao, Xin Ning, Wubin Bai, Irawati Kandela, Chad R Haney, Debashis Chanda, Robert W Gereau, John A Rogers*

Science Advances, Vol. 5, no. 3, eaaw0873, 2019. DOI: 10.1126/sciadv.aaw0873

 

3. Needle-shaped ultrathin piezoelectric microsystem for guided tissue targeting via mechanical sensing

Xinge Yu†, Heling Wang†, Xin Ning†(co-first author), Rujie Sun, Marcela Salomao, Hassan Albadawi, Alvin C. Silva, Yang Yu, Limei Tian, Ahyeon Koh, Chan Mi Lee, Aditya Chempakasseril, Peilin Tian, Matt Pharr, Jianghong Yuan, Yonggang Huang*, Rahmi Oklu*, and John A. Rogers*

Nature Biomedical Engineering 2, 165-172. DOI: 10.1038/s41551-018-0201-6

 

2. Flexible and Stretchable 3ω Sensors for Thermal Characterization of Human Skin

Limei Tian†, Yuhang Li†, Richard Chad Webb†, Siddharth Krishnan, Zuguang Bian, Jizhou Song, Xin Ning, Kaitlyn Crawford, Jonas Kurniawan, Andrew Bonifas, Jun Ma, Yuhao Liu, Xu Xie, Jin Chen, Yuting Liu, Zhan Shi, Tianqi Wu, Rui Ning, Daizhen Li, Sanjiv Sinha, David G. Cahill, Yonggang Huang*, and John A. Rogers*

Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1701282. DOI: 10.1002/adfm.201701282

 

1. Wireless optoelectronic photometers for monitoring neuronal dynamics in the deep brain

Luyao Lu†, Philipp Gutruf†, Li Xia†, Dionnet L. Bhatti†, Xinying Wang, Abraham Vazquez-Guardado, Xin Ning, Xinru Shen, Tian Sang, Rongxue Ma, Grace Pakeltis, Gabriel Sobczak, Hao Zhang, Dong-oh Seo, Mantian Xue, Lan Yin, Debashis Chanda, Xing Sheng*, Michael R. Bruchas*, and John A. Rogers*

Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(7), pp.E1374-E1383. DOI: 10.1073/pnas.1718721115